Welcome to SPZOZ Bodzentyn   Click to listen highlighted text! Welcome to SPZOZ Bodzentyn

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.

Data publikacji strony internetowej: 201-03-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-06.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony – Test – European Internet Inclusion Initiative.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@zoz.bodzentyn.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn

 1. Dostęp do przedmiotowego budynku zapewniony jest przez istniejący zjazd z ul. Ogrodowej oraz drogę wewnętrzną.
 2. Do budynku prowadzą trzy wejścia główne od strony północnej gdzie z poziomu przyziemia wchodzi się po schodach. Od strony zachodniej budynku znajduje się wjazd na pochylnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 3. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Przy wejściach głównych nie zainstalowane są  systemy przywoławcze dla niepełnosprawnych.
 5. Szerokości przejść wewnątrz budynku oraz dźwigu osobowego komunikującego przyziemie
  z pozostałymi kondygnacjami  zapewniają dostęp osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach do wszystkich części obiektu.
 6. W budynku jest dźwig wyposażony w przyciski z oznaczeniem w alfabecie brajla.
 7. Na 2 kondygnacjach znajdują się toaleta dla osób niepełnosprawnych (łącznie
  2 toalety dla niepełnosprawnych) nie wyposażone w system wzywania pomocy.
 8. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingoweh dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy ośrodka. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • e-mail na adres: admin@bodzentyn.pl
  • faxem na nr: 413116175
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr: 413115711.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Starej Wsi, Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn

 1. Dostęp do przedmiotowego budynku zapewniony jest przez istniejący zjazd z drogi publicznej oraz drogę wewnętrzną.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony północnej gdzie z poziomu przyziemia wchodzi się po schodach. Od strony zachodniej budynku znajduje się wjazd na pochylnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 3. Pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na parterze budynku.
 4. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przy wejściu głównym nie ma zainstalowanych systemów przywoławczych dla niepełnosprawnych.
 6. W ośrodku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych nie wyposażona w system wzywania pomocy.
 7. Przed budynkiem od strony zachodniej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy ośrodka. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • e-mail na adres: biuro@zoz.bodzentyn.pl
  • faxem na nr: 413116175
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Ośrodek)
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr: 413115711.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie, ul. Stefana Żeromskiego 5, Święta Katarzyna,  26-010 Bodzentyn

 1. Dostęp do przedmiotowego budynku zapewniony jest przez istniejący zjazd z drogi publicznej.
 2. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony północnej gdzie z poziomu przyziemia wchodzi się po schodach. Od strony zachodniej budynku znajduje się wjazd na pochylnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 3. Pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na parterze budynku.
 4. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Przy wejściu głównym nie ma zainstalowanych systemów przywoławczych dla niepełnosprawnych.
 6. W ośrodku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych nie wyposażona w system wzywania pomocy.
 7. Przed budynkiem od strony zachodniej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy ośrodka. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • e-mail na adres: biuro@zoz.bodzentyn.pl
  • faxem na nr: 413116175
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Ośrodek)
  • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr: 413115711.
Skip to content Click to listen highlighted text!