Welcome to SPZOZ Bodzentyn   Click to listen highlighted text! Welcome to SPZOZ Bodzentyn

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. administratorem systemu monitoringu wizyjnego oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie,  ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,  tel. 41 31 15 215, w imieniu którego działa Kierownik – Jarosław Dziedziński.
 2. inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
 3. zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki, a także w celu ochrony mienia.
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) i art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.).
 5. szczegółowy zakres działania monitoringu został określony w „Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie”, który został podany do publicznej wiadomości (znajduje się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń placówki).
 6. dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane i przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.
 7. w uzasadnionych przypadkach osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia. Ponadto, przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. dane z monitoringu mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. Policja, Prokuratura, Sąd.
 11. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606 950 000.
 12. ze względu na cel przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego (bezpieczeństwo osób i mienia), w przypadku wejścia na monitorowany teren Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, rejestracja wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest konieczna.
 13. dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.
Skip to content Click to listen highlighted text!