Welcome to SPZOZ Bodzentyn   Click to listen highlighted text! Welcome to SPZOZ Bodzentyn

KLAUZULA INFORMACYJNA – zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie,  ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,  tel. 41 31 15 215, w imieniu którego działa Kierownik – Jarosław Dziedziński.
 2. inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł  nr ……………………….;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), w tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym zgodnie z przepisami udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji (co najmniej 5 lat, a w przypadku zawarcia umowy co najmniej 10 lat).
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 8. nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO –  prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.
 11. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.
Skip to content Click to listen highlighted text!